2014 Xu Hui Jiang Wan Townhouse

Name: Xu Hui Jiang Wan Townhouse A
Location: Shanghai
Dates: 2014