2017 Xin Hu Cyan International Club House

Name: Xin Hu Cyan International Club House
Location: Shanghai
Dates: 2017